Blog detail header
Realitní tipy

Kupní smlouva – co musí obsahovat

Prodej

Většinou jsem vystupovala v roli prodávajícího a kupní smlouvu si píšu sama. Není to obtížné, hlavní

je vědět, jakou má mít smlouva strukturu.


Zaprvé je třeba zformulovat předmět smlouvy: prodávající prodává a kupující platí a kupuje.


Za druhé si musíme odpovědět na následující otázky: KDO, KOMU, CO, ZA KOLIK, JAK ZAPLATIT,

JAK PŘEDAT. Ještě se obvykle přidávají záruky smluvních stran a sankce pro případ porušení

závazků.


KDO

Prodávajícím je vždy vlastník objektu. Může to být investor, pokud se prodává novostavba, nebo

družstvo, pokud jde o převod bytu do osobního vlastnictví. Jestliže je prodávající sezdán, ale

z nějakých důvodů je v katastru nemovitostí zapsán pouze on sám, musí druhý z manželů podepsat

souhlas s prodejem. Pokud je objekt v podílovém spoluvlastnictví, může každý ze spoluvlastníků

sám prodat svůj podíl, a celý objekt mohou prodat pouze všichni spoluvlastníci společně.


KOMU

Pokud je kupující sezdán, musí být nemovitost převáděna do společného jmění manželů. A když se

kupuje formou podílů, musí být v textu uvedeno, komu patří jaký podíl.


CO

Musí se velice pečlivě stanovit předmět koupě, nevynechat žádné podíly na společných částech

domu, nebytových prostorech, parkovací místo a půda, podíly na pozemcích kolem domu.


ZA KOLIK

Cena se obvykle uvádí v korunách, ale po dohodě stran ji lze stanovit i v jiné měně.


JAK bude za objekt ZAPLACENO

Tady je potřeba se podrobně rozepsat, jaké částky na jaké bankovní účty a v jaké lhůtě budou

přepsány, a jaké podmínky musí být v souvislosti s tím splněny. Zohlední se rezervační poplatek,

pokud byl součástí ceny, popíše se postup splacení hypotéky prodávajícího anebo podmínky pro

výběr úvěru pro kupujícího.


JAK bude převedeno VLASTNICKÉ PRÁVO

Smluvní strany společně se smlouvou podepíší návrh na vklad vlastnického práva do katastru. Ve

smlouvě musí být uvedeno kdo, kdy a za jakých podmínek tento návrh na katastrálním úřadě podá.


JAK bude objekt PŘEDÁN

Musí se uvést lhůty a popsat postup předání a převzetí, co bude s platbami za byt před a po jeho

předání, a kdy dojde k přechodu rizika náhodné škody.


Samozřejmě, že každý případ může mít svá specifika. Existuje standartní postup, ale smluvní

strany se od něj mohou odchýlit. V takovém případě musí být vše ve smlouvě popsáno maximálně

jasně.


Author agent.alesya

uautoři článkůoři článků

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku.

Upozornění

Používáte nepodporovaný (zastaralý) internetový prohlížeč!

Pro správný běh našeho portalu není možné použít vámi používaný prohlížeč.

Použijte prosím Microsoft Edge nebo některý z jiných prohlížečů, např. Google Chrome, Firefox.